Exam Routine


Second Term Examination Routine 2076
 
First Term Exam Routine 2076
 

Pre-board Examination the examination for Grade-XII

All the students of Grade  XII Science & Management are notified that the Pre-board Examinationthe examination has been scheduled.

Click Here to View the Schedule

Second Term Re-Examination - II for Grade-XI & XII

All the students of Grade XI and XII Science & Management are notified that the Second Term Re-Examination - II The examination has been scheduled.

Click Here to View the Schedule

 

Second Term  Re Exam Routine 2075 for Grade-XI & XII

All the students of Grade XI and XII Science & Management are notified that the Second Term  Re Exam Routine The examination has been scheduled.

Click Here to View the Schedule

Routine Second Term Examination-2075 for Grade-XI & XII

All the students of Grade XI and XII Science & Management are notified that the Second Term

The examination has been scheduled.

Click Here to View the Schedule

Routine First Term Examination-2075 for Grade-XI & XII

Published On: 2075-06-02

All the students of Grade XI and XII Science & Management are notified that the First Term

The examination has been scheduled.

Routine: NEB Examination 2075

 • Routine: Sci & Mgmt, XI & XII, Published By Examination Department, UGSS, Click Here to Download
 • Routine: Sci & Mgmt, XI & XII, प्रकाशित मिति: २०७४-१०-१८, Published By NEB,  Click Here to Download

Exam Center: NEB Examination 2075 (प्रकाशित मिति: २०७४-१२-१५)     Published By NEB, Click Here to Download

 • युनिग्लोव मा.वि., कमलादीको कक्षा १२ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७४२७५१००१ देखि रजिष्ट्रेशन नं. ७४२७५१४०० सम्म र कक्षा ११ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७५२७५१००१ देखि रजिष्ट्रेशन नं. ७५२७५१४४५ सम्म एवं कक्षा १२ र ११ का आंशिक तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु जनकनाथ स्मृति मा.वि., लैनचौर, काठमाडौं कायम गरिएको छ I
 • युनिग्लोव मा.वि., कमलादीको कक्षा १२ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७४२७५१४०१ देखि बाँकी सबै परीक्षार्थीहरु र  कक्षा ११ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७५२७५१४४६ देखि बाँकी सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरु   को परीक्षा केन्द्र नेशनल स्कूल अफ साइन्सेस मा.वि., लैनचौर, काठमाडौं कायम गरिएको छ I

 

Routine: NEB Practical Examination 2075

 • Science and Management, XI
  • Physics, Chemistry & Biology..................................Download
  • Computer Science & Hotel Management......................Download
 • Science, XII .........Download

 

Routine: Third Term (Preboard) Examination  2074, Sci & Mgmt, XI

Routine: Third Term (Preboard) Examination  2074, Sci & Mgmt, XII

Routine: Second Term Re-Exam-1,  2074

Room Allocation: Second Term Exam 2074

Routine: Second Term Exam 2074

Routine: Second Unit Test 2074

 

Routine: First Term Re-Exam 2074

Room Allocation & Seat Plan: First Term Examination  2074

Routine: First Terminal Examination 2074

 

Routine: First Unit Test 2074

 

 

 

 

 

 

Routine: NEB Examination 2074  

 

Routine: NEB Practical Examination 2074

Exam Center: NEB Examination 2074 ( प्रकाशित मिति: २०७३-१२-१६)     NEB Link for Download

 

 • युनिग्लोव मा.वि., कमलादीको कक्षा १२ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७३२७५१००१ देखि ७३२७५१२०० सम्म र कक्षा ११ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७४२७५१००१ देखि ७४२७५१२०० सम्मका परीक्षार्थीहरु एवं कक्षा १२ र ११ का आंशिक तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र जनकनाथ स्मृति मा.वि., लैनचौर, काठमाडौं कायम गरिएको छ I
 • युनिग्लोव मा.वि., कमलादीको कक्षा १२ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७३२७५१२०१ देखि बाँकी सबै र कक्षा ११ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७४२७५१२०१ देखि बाँकी सबै परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र नेशनल स्कूल अफ साइन्सेस मा.वि., लैनचौर, काठमाडौं कायम गरिएको छ I

 

Room Allocation & Seat Plan: Third Term (Preboard) Examination  2073, XI

 

Routine: Third Term (Pre-board) Examination  2073, XI

 

 

Room Allocation & Seat Plan: Third Term (Preboard) Examination  2073, XII

 

Routine: Third Term (Preboard) Examination  2073, XII

Routine: Second Term Re-Examination 1  2073

Routine: Second Term Examination  2073

Room Allocation: Second Term Examination  2073

Seat Plan: Second Term Examination  2073

 

 

 

Routine: Second Unit Test 2073

Routine: First Term Re-Examination-3 2073

Routine: First Term Re-Examination-2 2073

Routine: First Term Re-Examination-1 2073

 •  Science (XI & XII) & Management (XI & XII).......

Routine: First Term Examination  2073

 

 

 

 

 

 

 

Routine: HSEB Practical Examination 2073

 • Science, XI                 
 

Routine: Third Term Examination

 • Science & Management, XI                         
 • Science XII                                                

 

Routine: HSEB Examination 2073

 • Science , XI                     
 • Management, XI...........Download
 • Science, XII...............Download

Routine: Second Term Examination 2072

 •  Science (XI & XII) & Management (XI)............Download

Routine: Re-Examination 2072

 •  Science (XI & XII) & Management (XI)..........Download

Routine: First Term Examination 2072 

 • Science (XI & XII)................................... Download
 • Management (XI) ....................................Download
 

Exam Center: NEB Examination 2074 ( प्रकाशित मिति: २०७३-१२-१६)     NEB Link for Download

 

 • युनिग्लोव मा.वि., कमलादीको कक्षा १२ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७३२७५१००१ देखि ७३२७५१२०० सम्म र कक्षा ११ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७४२७५१००१ देखि ७४२७५१२०० सम्मका परीक्षार्थीहरु एवं कक्षा १२ र ११ का आंशिक तर्फका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र जनकनाथ स्मृति मा.वि., लैनचौर, काठमाडौं कायम गरिएको छ I
 • युनिग्लोव मा.वि., कमलादीको कक्षा १२ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७३२७५१२०१ देखि बाँकी सबै र कक्षा ११ का नियमित तर्फका रजिष्ट्रेशन नं. ७४२७५१२०१ देखि बाँकी सबै परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र नेशनल स्कूल अफ साइन्सेस मा.वि., लैनचौर, काठमाडौं कायम गरिएको छ I

Routine: NEB Practical Examination 2075

 • Science and Management, XI
  • Physics, Chemistry & Biology..................................Download
  • Computer Science & Hotel Management......................Download
 • Science, XII .........Download